Marszałek i zarząd z wotum zaufania

  • 06.07.2022, 19:49
  • IL
Marszałek i zarząd z wotum zaufania
Podczas czerwcowej sesji sejmiku radni udzielili zarządowi województwa absolutorium oraz wotum zaufania. – Sejmik z aprobatą przyjął nasz raport o stanie województwa, w którym podsumowaliśmy miniony rok. A ten wykorzystaliśmy na m.in. efektywne wdrażanie funduszy unijnych, inwestycje i przeciwdziałanie pandemii. A to wszystko przy wypracowanej nadwyżce w budżecie. Przed nami wiele kolejnych wyzwań. Konsekwentnie działamy dalej – zapewniał marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Rok 2022 jest czwartym rokiem, w którym został sporządzony „Raport o stanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” został opracowany w oparciu o dane gromadzone przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz jednostki organizacyjne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Raport o stanie województwa przedstawił na sesji marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Tegoroczna struktura dokumentu jest zbliżona do struktury raportów z lat ubiegłych, co umożliwia porównywanie informacji przedstawionych w poprzednich edycjach raportu mówił marszałek województwa. Pomimo panującej w 2021 roku pandemii koronawirusa podejmowaliśmy szereg działań, projektów, wydarzeń, inicjatyw wpisujących się w realizację polityk, programów, planów i strategii. Podczas dzisiejszej prezentacji skupię się na czterech elementach raportu, tj. działaniach realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020, wsparciu grantowym, realizacji budżetu województwa oraz przeciwdziałaniu w regionie skutkom pandemii koronawirusa.

Następnie radni wysłuchali informacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa warmińsko-mazurskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sejmik po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami zatwierdził sprawozdanie finansowe.

Uważam, że od strony formalno-rachunkowej budżet województwa za rok 2021 został wykonany bardzo dobrze i zgodnie z prawem, o czym świadczy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 4 kwietnia mówił podczas sesji Gustaw Marek Brzezin. Bardzo ważną stroną sprawozdania z wykonania budżetu jest ocena merytoryczna realizowanych zadań. Przyjmując na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 marca 2022 roku sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, analizowaliśmy zadania własne, zaplanowane do wykonania oraz stopień ich realizacji. Jako samorząd województwa jesteśmy związani przepisami prawa zamówień publicznych, co wymaga odpowiedniego nakładu czasu na przeprowadzenie procedur. Wymogi formalne związane z wnioskowaniem, przekazywaniem, rozliczeniem dotacji unijnych stanowią dodatkowe utrudnienie przy wykonaniu budżetu. Ponadto w trakcie roku budżetowego ma miejsce szereg zmian w harmonogramach dla realizacji zadań inwestycyjnych, wynikających z dostosowania do planu przetargów, zawartych umów oraz tempa pracy. Wszystko to spowodowało opóźnienie w realizacji niektórych zadań i wykonaniu wydatków. Mimo wszystkich trudności, wykonaliśmy budżet na poziomie 92 proc.

Dochody budżetu ogółem zostały wykonane w kwocie 901,2 mln zł, tj. 101,7 proc. planu. Na ponadplanowe wykonanie dochodów miało wpływ m.in. większe wykonanie w zakresie udziału podatku CIT oraz podatku PIT. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 855,5 mln zł, tj. 92,2 proc. planu. Pomimo planowanego deficytu na poziomie 41,5 mln zł osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 45,7 mln zł. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 468,5 mln zł, a wydatki majątkowe kwotą 386,9 mln zł.

Najwięcej środków, bo aż 494,7 mln zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie transportu i łączności. Wśród wydatków na komunikację największy udział stanowią wydatki na utrzymanie i modernizację dróg wojewódzkich, jest to kwota 341,5 mln zł. Na organizację transportu zbiorowego przeznaczono kwotę 101,3 mln zł, dotyczy to dofinansowania przewozów pasażerskich, z czego: na transport kolejowy wydatkowano kwotę 70,2 mln zł, zaś na transport autobusowy 31,1 mln zł. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 78,9 mln zł. Wydatki te dotyczą działalności 12 wojewódzkich instytucji kultury. Wydatki na ochronę zdrowia zamknęły się kwotą 57,2 mln zł, w tym 12 proc. wydatków stanowią inwestycje. W ramach tych wydatków 46,8 mln zł stanowią dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia. Na szeroko rozumianą oświatę wydatkowano 36,4 mln zł. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie ośmiu jednostek oświatowych. Podstawowym źródłem finansowania zadań w zakresie oświaty była część oświatowa subwencji ogólnej dla województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 20,5 mln zł. Ponieważ otrzymana subwencja nie zabezpieczyła w pełni finansowania realizacji zadań, samorząd województwa zabezpieczył środki własne w kwocie blisko 10 mln zł, tj. ok. 32 proc. kosztów. Samorząd województwa przeznaczył ponad 33 mln zł na pomoc społeczną, w tym na inwestycje w rynek pracy 32,1 mln zł i pomoc społeczną 1,3 mln zł.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 19 radnych, za udzieleniem absolutorium również zagłosowało 19 radnych.

Podczas sesji sejmiku radni zapoznali się także z informacją o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2021.

Sukcesem zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku było pozyskanie w ramach RPO WiM 2014-2020 dodatkowych 20 mln euro. Będą one dostępne w nowej, specjalnej 13. osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości. Środki te zostaną przeznaczone na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w obszarze ochrony zdrowia i odbudowy gospodarki województwa.

Od początku wdrażania RPO WiM 2014-2020 ogłoszono 554 nabory o wartości blisko 2,9 mld euro. Podpisano w sumie 4768 umów, na kwotę dofinansowania UE ok. 1,6 mld euro, co stanowi 91,1 proc. budżetu Programu (z czego 2 punkty procentowe zrealizowane zostały w 2021 r.). W całym okresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 beneficjentom wypłacono ponad 1,1 mld euro środków UE, co stanowi 63,1 proc. budżetu Programu. Komisja Europejska zatwierdziła ponad 1,2 mld euro środków UE, co stanowi 69,4 proc. budżetu Programu.

Do grona warmińsko-mazurskich radnych dołączył Marek Szter. Zastąpił on na tym stanowisku Wiolettę Śląską-Zyśk, która zrzekła się mandatu radnej. Zgodnie z ordynacją wyborczą, Marek Szter zajął miejsce Wioletty Śląskiej-Zyśk jako kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Kolejna sesja odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku.

il_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.zycieolsztyna.eu z siedzibą w Olsztynie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe